PENDAFTARAN PATEN

Rekabentuk perindustrian adalah hasil rekaciptaan yang terbaru. Inovasi jenis ini adalah terdiri daripada gabungan atau sebahagian daripada ciri bentuk, tatarajah. corak atau hiasan yang digunakan pada sesuatu barangan pengguna dari sektor industri. Kebaharuan itu mestilah menarik dari pandangan mata pengguna dan mempunyai nilai estetik.

Reka bentuk yang berjaya didaftarkan mempunyai hak eksklusif kepada pemilikrya untuk mengeksploitasikan aset itu di dalam pasaran selama lima tahun dan boleh dilanjutkan sebanyak empat kali selama tempoh lima tahun bagi setiap kali lanjutan. Dengan itu jangka hayat rekabentuk perindustrian boleh mencapai selama 20 tahun untuk diberi perlindungan eksklusif di bawah Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996.

One IP Global Sdn Bhd

One Global IP selaku ejen berdaftar Harta Intelek di bawah MyIPO berbesar hati menawarkan perkhidmatan kepada pemohon bagi pendaftaran Reka Bentuk Perindustrian ini termasuk mendokumen pendaftaran yang bersumberkan rekabentuk perlu mempunyai kandungan yang lengkap yang rneliputi pertamanya, representasi atau spesimen rekabentuk yang jelas termasuk kenyataan kebaharuan.

Selain itu One Global IP juga akan memastikan ianya belum didedahkan kepada umum sebelum memajukan pendaftarannya. Selain itu, kami juga akan memastikan dokumen bersumber rekabentuk perindustrian benar-benar mempunvai butir-butir yang feasible sebelum memajukan untuk didaftar supaya tidak menanggung kerugian.

Pereka Paten dilindungi di bawah Akta Paten 1983 (Akta 291) dan Peraturan-peraturan Paten 1986. Syarat bagi pendaftaran Paten perlu menepati ciri-ciri berikut:

Baru (novelti).

  • Sesuatu reka cipta itu masih belum dizahirkan kepada orang awam di mana-mana di dunia.

REKABENTUK TIDAK KETARA

  • Melibatkan langkah pendaftaran paten bagi mereka cipta yang mana reka cipta itu tidak ketara kepada seseorang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi tersebut

PELBAGAI INDUSTRI

  • Pendaftaran paten yang boleh digunakan dalam mana-mana industri

PROSEDUR PENDAFTARAN PATEN

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN BAGI PENDAFTARAN

  • Borang permohonan bagi pendaftaran paten
  • Representasi Reka Bentuk di dalam bentuk 2D atau 3D
  • Bayaran bagi pendaftaran

MAKLUMAT YANG BOLEH DIKEMASKINI KEMUDIAN BAGI PENDAFTARAN

  • Representasi Reka Bentuk di dalam bentuk 2D atau 3D
  • Pemilik Reka Bentuk
  • Klasifikasi

APA KATA PELANGGAN ONE GLOBAL IP

Testimoni-testimoni dari pelanggan One Global IP mengenai servis yang diberikan..